Oman

Slajdowiska, wystawy, spotkania, inne
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Lokalizacja
Nowe Kontynenty Trattoria&Cafe, ul. Bochenka 16a, Kraków
Strona www organizatorów
http://www.cafekontynenty.pl/oman-slajdowisko-26-lutego/
Adres e-mail organizatorów
azygmunt@kontynenty4x4.pl
Termin
2020-02-26   do   2020-02-26
Informacje dodatkowe
W środę 26 lutego o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na fascy­nu­jące opo­wie­ści Miło­sza Kale­ciń­skiego i Beaty Novik o Oma­nie. “OMAN — to jeden z naj­pięk­niej­szych regio­nów na Bli­skim Wscho­dzie. To otwarty dla tury­stów, bez­pieczny i nie­zwy­kle gościnny kraj, w któ­rym nowo­cze­sność prze­plata się z tra­dy­cją. Zabytki z róż­nych epok, naj­więk­sza na świe­cie pusty­nia piasz­czy­sta, tysiące kilo­me­trów kwa­dra­to­wych hamady, piękne wybrzeże, Wielki Kanion Ara­bii, uro­cze wadisy — to jest tylko część atrak­cji Omanu. Opo­wiemy, jak to jest, że 99% spo­łe­czeń­stwa kocha(ło) swo­jego Suł­tana, choć był monar­chą abso­lut­nym. Jak ten kraj prze­szedł w 50 lat 500-letnią ewo­lu­cję. Jak to jest, że da się żyć w kraju, gdzie 50% miesz­kań­ców to imi­granci, i dla­czego oraz ile żona Omań­czyka “zara­bia” na ślu­bie, roz­wo­dzie i poro­dzie…” Gorąco pole­camy!