Maroko na motocyklu

Slajdowiska, wystawy, spotkania, inne
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Lokalizacja
Nowe Kontynenty Trattoria&Cafe, ul. Bochenka 16a, Kraków
Strona www organizatorów
http://www.cafekontynenty.pl/maroko-na-motocyklu-slajdowisko-19-lutego/
Adres e-mail organizatorów
azygmunt@kontynenty4x4.pl
Termin
2020-02-19   do   2020-02-19
Informacje dodatkowe
“…Dwoje przy­ja­ciół Grze­siek i Beata na moto­cy­klu poko­nało łącz­nie 10227 km docie­ra­jąc na Saharę. Tam prze­sie­dli się na wiel­błądy aby spę­dzić noc w ber­be­ryj­skim namio­cie z miej­sco­wymi Ber­be­rami Opo­wiemy o naszej trzy­ty­go­dnio­wej moto­cy­klo­wej wypra­wie z któ­rej 7 dni spę­dzi­li­śmy w Maroku. Odwie­dzi­li­śmy mia­sta takie jak Tan­ger, Fez, Merzo­uga, Warza­zat, Mara­kech, Cas­sa­blanca, Rabat i Keni­tra. Zoba­czy­li­śmy cie­kawe miej­sca prze­jeż­dża­jąc przez 10 państw Szcze­gól­nie zapra­szamy osoby wybie­ra­jące się na wła­sną rękę do Maroko — zwłasz­cza moto­cy­kli­stów. Podzie­limy się naszymi wska­zów­kami i odpo­wiemy na wasze pyta­nia a także poka­żemy pamiątki jakie udało nam się zabrać w naszym skrom­nym moto­cy­klo­wym bagażu ???? Dla każ­dej moto­cy­klistki, moto­cy­kli­sty przy­by­łych na slaj­do­wisko mamy pre­zent nie­spo­dziankę :)…“ Grze­siek i Beti Graf­Net Team. Gorąco pole­camy!