Bułgaria-niekoniecznie nad morzem

Slajdowiska, wystawy, spotkania, inne
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Lokalizacja
Nowe Kontynenty Trattoria&Cafe, ul. Bochenka 16a, Kraków
Strona www organizatorów
http://www.cafekontynenty.pl/bulgaria-niekoniecznie-nad-morzem-slajdowisko-27-listopada/
Adres e-mail organizatorów
azygmunt@kontynenty4x4.pl
Termin
2019-11-27   do   2019-11-27
Informacje dodatkowe
“…W ramach nie­kon­wen­cjo­nal­nego pozna­wa­nia Bał­ka­nów zapra­szam na podróż do Buł­ga­rii. Ale nie do tej zna­nej i popu­lar­nej wśród tury­stów i wcza­so­wi­czów — Buł­ga­rii nad­mor­skiej, ale do jej wnę­trza, do gór, dolin, uro­kli­wych zakąt­ków ze wspa­nia­łym śród­ziem­no­mor­skim kra­jo­bra­zem, do histo­rycz­nych miast (łącz­nie ze sto­licą), zabyt­ko­wych miej­sco­wo­ści, mia­ste­czek– skan­se­nów, śre­dnio­wiecz­nych mona­sty­rów, twierdz i antycz­nych ruin. Prze­mie­rzymy Buł­ga­rię z północnego-zachodu na połu­dnie i na wschód — od mostu na Dunaju w Widy­nie, przez buł­gar­ską Mace­do­nię, histo­ryczną Tra­cję po gra­nice rumuń­ską na północno-wschodnim wybrzeżu. Zapra­szam — Sta­ni­sław Figiel…” BG(48) Chcesz poznać Buł­ga­rię od tro­chę innej strony niż dotych­czas? Zapra­szamy w środę 27 listo­pada o godzi­nie 19.00 na opo­wie­ści o Buł­ga­rii - górzy­stej, peł­nej uro­kli­wych i mało zna­nych miejsc Naszym prze­wod­ni­kiem będzie pan Sta­ni­sław Figiel. Gorąco pole­camy!