Kraje Beneluxu

Slajdowiska, wystawy, spotkania, inne
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Lokalizacja
Nowe Kontynenty, ul. Bochenka 16a, Kraków
Strona www organizatorów
http://www.cafekontynenty.pl/kraje-beneluksu-slajdowisko-9-pazdziernika/
Adres e-mail organizatorów
azygmunt@kontynenty4x4.pl
Termin
2019-10-09   do   2019-10-09
Informacje dodatkowe
Od 13 lat pla­no­wa­łem ponow­nie poje­chać do połu­dnio­wej Holan­dii, nie­da­leko miej­sca uro­dze­nia Vin­centa Van Gogha, gdzie pra­co­wa­łem w cza­sach stu­denc­kich. 10 lat temu obej­rze­li­śmy film, któ­rego tłem była bel­gij­ska Bru­gia i od tam­tego czasu marzy­li­śmy o tym aby na wła­sne oczy zoba­czyć to miej­sce. Kilka lat temu do Luk­sem­burga prze­nie­śli się nasi zna­jomi i zachę­cali nas aby­śmy ich kie­dyś odwiedzili.W zeszłym roku spoj­rza­łem na mapę, zoba­czy­łem jak bli­sko są te miej­sca i od tego czasu w gło­wie zaczął doj­rze­wać plan na nie­ty­powe waka­cje. Zapra­szam Pań­stwa w podróż, w któ­rej odwie­dzimy kraje Bene­luksu. Zaczniemy w Luk­sem­burgu — opo­wiemy o miej­sco­wo­ści Win­trange na rzeką Mozelą, odwie­dzimy mia­sto Luk­sem­burg i Zamek Vian­den .W Holan­dii zaczniemy od Amster­damu, który zwie­dza­li­śmy z lądu i łodzi. Potem poka­żemy ogrody zam­kowe w Arcen. Zaj­rzymy do Zun­dert — miej­sco­wo­ści, w któ­rej uro­dził się Vin­cent Van Gogh. Na koniec poka­żemy Bru­gię, nie bez powodu nazy­waną fla­mandzką Wene­cją. Do zoba­cze­nia — Patryk, Ewa i Gabry­sia”