Wyspy Fidżi - tropikalny raj. Jerzy Grębosz

Slajdowiska, wystawy, spotkania, inne
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Lokalizacja
KONTYNENTY Trattoria&Cafe, ul. Bochenka 16a, Kraków
Strona www organizatorów
http://www.cafekontynenty.pl/wyspy-fidzi-raj-tropikalny-slajdowisko-20-grudnia/
Adres e-mail organizatorów
info@cafekontynenty.pl
Termin
2017-12-20   do   2017-12-20
Informacje dodatkowe
“…Oce­ania to kra­ina wielu tysięcy wysp. Dla wielu podróż­ni­ków pierw­szym spo­tka­niem z Oce­anią jest 330 wysp zna­nych jako Wyspy Fidżi. Czę­sto mówi się o nich Tro­pi­kalny Raj, bo ludzie wyobra­żają sobie raj­skie wyspy wła­śnie jako pła­skie wyspy kora­lowe poro­śnięte pal­mami koko­so­wymi. Atole, szma­rag­dowe laguny, biały pia­sek z raf kora­lo­wych . Gdy przy­la­tuję tam z Europy, ude­rza mnie nie­zwy­kła sło­neczna jasność. Kie­dyś uwa­ża­łem, że naj­milsi ludzie świata żyją wła­śnie na Wyspach Fidżi, dziś wiem, że ta nie­zwy­kła życz­li­wość roz­ciąga się na sąsied­nie archi­pe­lagi. Czę­sto sły­szy się okre­śle­nie „Fiji-time” lub „Polinesian-time”, bo ludzie się tutaj nie spie­szą. Po pro­stu sma­kują życie. . Przy­cho­dząc do wio­ski na wyspach Fidżi trzeba wodzowi przy­nieść korze­nie rośliny kava (pieprz mety­stowy). Od spo­rzą­dzano z niej napoju kava roz­po­czyna się magiczna cere­mo­nia przy­ję­cia do spo­łecz­no­ści. W trak­cie tej cere­mo­nii nie wypada być w spodniach. Zakłada się sulu (sarong) i przy­goda się roz­po­czyna…” Jerzy Grę­bosz