Między Zadarem a Moszną

Slajdowiska, wystawy, spotkania, inne
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Lokalizacja
Kontynentyt Trattoria&Cafe, ul. Bochenka 16a, Kraków
Strona www organizatorów
http://www.cafekontynenty.pl/miedzy-zadarem-a-moszna-slajdowisko-22listopada/
Adres e-mail organizatorów
info@cafekontynenty.pl
Termin
2017-11-22   do   2017-11-22
Informacje dodatkowe
“…Co łączy te dwa tak odle­głe miej­sca? Dowie­cie się Pań­stwo 22 listo­pada o godzi­nie 19.00. Ci, co słu­chali, jak opo­wia­da­łam o zwie­dza­niu Ame­ryki „przy oka­zji” oraz Łodzi „pod pre­tek­stem”, będą pew­nie pamię­tać, że wszystko zaczęło się w pew­nej kla­sie SP. Tak będzie i tym razem. W czę­ści 1, zaty­tu­ło­wa­nej „Trzy bliź­niaczki znów razem, czyli w 5 dni do Chor­wa­cji i z powro­tem”, zatrzy­mamy się w Miku­lo­vie, aby zoba­czyć zamek , w któ­rym prze­by­wał kie­dyś Napo­leon Bona­parte, a następ­nie prze­no­cu­jemy w Austrii obok „Skrzy­deł Anio­łów”. Póź­niej pospa­ce­ru­jemy mię­dzy malow­ni­czymi jezio­rami Pli­tvic­kimi oraz spraw­dzimy, jak sma­kuje ryba po bał­kań­sku w Zada­rze — mie­ście, któ­rego histo­ria sięga IV w . W dru­giej czę­ści dowiemy się, że Gli­wice też są cie­kawe. Będziemy porów­ny­wać trzy zamki — w Mosz­nej, w Pław­nio­wi­cach i Toszku. Pospa­ce­ru­jemy chwilę po Strzel­cach Opol­skich, Pysko­wi­cach i Lanc­ko­ro­nie…” Ewa Łuka­sik