Liban - piękny kraj o różnych obliczach

Slajdowiska, wystawy, spotkania, inne
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Lokalizacja
Kontynenty Trattoria&Cafe, ul. Bochenka 16a, Kraków
Strona www organizatorów
http://www.cafekontynenty.pl/liban-piekny-kraj-o-roznych-obliczach-slajdowisko-22-maja/
Adres e-mail organizatorów
info@cafekontynenty.pl
Termin
2019-05-22   do   2019-05-22
Informacje dodatkowe
“…Liban to nie tylko wojna domowa, humus, fala­fel i tabule. To kraj 30 razy mniej­szy niż Pol­ska, gdzie każdy mówi bie­gle w mini­mum dwóch języ­kach, gdzie dni wol­nych jest tyle by respek­to­wać święta i chrze­ści­jań­skie i muzuł­mań­skie, góry, skały i morze zachwy­cają. Jest to rów­nież kraj, który ugo­ścił 1,5 mln Syryj­skich uchodź­ców, któ­rzy żyją w tym­cza­so­wych warun­kach, w nie­ofi­cjal­nych obo­zach lub nie­wy­koń­czo­nych budyn­kach miesz­ka­nio­wych i użyt­ko­wych. Przy 6 mln Libań­skiej popu­la­cji, można sobie wyobra­zić jak taki napływ lud­no­ści odbija się na każ­dym eta­pie gospo­darki. Opo­wiem o tury­stycz­nych atrak­cjach i skar­bach natury któ­rych w Liba­nie nie bra­kuje, przy­bliżę połą­cze­nia kul­tu­rowe i reli­gijne oraz wyzwa­nia z jakimi mie­rzą się Syryj­scy uchodźcy. Pozdra­wiam — Karo­lina…”