Wietnam

Slajdowiska, wystawy, spotkania, inne
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Lokalizacja
Kontynenty Trattoria&Cafe, ul. Bochenka 16a, Kraków
Strona www organizatorów
http://www.cafekontynenty.pl/od-polnocnego-wietnamu-uslanego-gorami-i-niezliczona-iloscia-tarasow-ryzowych-po-sajgon-celebrujacy-chinski-nowy-rok-swini-slajdowisko-24-kwietnia/
Adres e-mail organizatorów
info@cafekontynenty.pl
Termin
2019-04-24   do   2019-04-24
Informacje dodatkowe
Od północnego Wietnamu, usłanego górami i niezliczoną ilością tarasów ryżowych po Sajgon celebrujący Chiński Nowy Rok Świni “W Wiet­na­mie spę­dzi­li­śmy inten­sywne trzy tygo­dnie, prze­mie­rza­jąc ten malow­ni­czy kraj wszel­kimi moż­li­wymi środ­kami trans­portu. Naszą przy­godę roz­po­czę­li­śmy na pół­nocy Wiet­namu, lądu­jąc w Hanoi — obec­nej sto­licy, skąd uda­li­śmy się do naj­wy­żej poło­żo­nego mia­sta Sa Pa, które znaj­duje się nie­da­leko gra­nicy z Chi­nami. Mimo nie­sprzy­ja­ją­cej pogody z uśmie­chem na twa­rzy ruszy­li­śmy w dal­szą podróż w stronę poprzed­niej sto­licy Wiet­namu — Saj­gonu, odwie­dza­jąc po dro­dze wiele inny pięk­nych miejsc, które będziemy chcieli Pań­stwu zapre­zen­to­wać pod­czas slaj­do­wi­ska. Zapra­szamy na podróż po Wiet­na­mie z Pal­cem Po Mapie przez którą prze­pro­wa­dzą Was — Daniel,Patrycja i Blanka Szupke” W tę egzo­tyczną podróż wyru­szymy już 24 kwiet­nia o godzi­nie 19.00 — nie może Cię zabrak­nąć w Kon­ty­nen­tach. Gorąco pole­camy!