Czarnobyl, Kijów

Slajdowiska, wystawy, spotkania, inne
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Lokalizacja
Kontynenty Trattoria&Cafe, ul. Bochenka 16a, Kraków
Strona www organizatorów
http://www.cafekontynenty.pl/czarnobyl-kijow-slajdowisko-13-lutego/
Adres e-mail organizatorów
info@cafekontynenty.pl
Termin
2019-02-13   do   2019-02-13
Informacje dodatkowe
…Kijów — Mia­sto Zło­tych Kopuł. Poło­żona nad Dnie­prem trzy­mi­lio­nowa sto­lica Ukra­iny, któ­rej początki się­gają v wieku n.e. Mia­sto, w któ­rym prze­piękne cer­kwie sąsia­dują ze śla­dami minio­nego sys­temu. Mia­sto, które w tym wieku już dwa razy było świad­kiem dra­ma­tycz­nych wyda­rzeń. To także punkt z któ­rego sta­rują wycieczki to pobli­skiej Zony — Czar­no­byl­skiej Strefy Wyklu­cze­nia… ” Michał Komala