Bułgarsko - rumuńskie impresje

Slajdowiska, wystawy, spotkania, inne
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Lokalizacja
Kontynenty Trattoria&Cafe, ul. Bochenka 16a, Kraków
Strona www organizatorów
http://www.cafekontynenty.pl/bulgarsko-rumunskie-impresje-slajdowisko-16-stycznia/
Adres e-mail organizatorów
info@cafekontynenty.pl
Termin
2019-01-16   do   2019-01-16
Informacje dodatkowe
“…Buł­ga­ria jest jed­nym z naj­bar­dziej przy­ja­znych kra­jów w Euro­pie – cie­płe morze i kli­mat (ale bez prze­sady), piękne kra­jo­brazy, liczne zabytki w bał­kań­skiej tona­cji, smaczna kuch­nia, przy­jaź­nie nasta­wieni miesz­kańcy i ceny, któ­rych poziom nadal nie odstra­sza. Dodat­kową atrak­cją – przy­naj­mniej dla nas – jest prze­jazd przez — nadal chyba nie­do­ce­nianą przez tury­stów — Rumu­nię. Zapra­szamy Pań­stwa na spo­tka­nie z wybra­nymi miej­scami tych dwóch kra­jów – brze­gami mor­skimi o nie­po­spo­li­tej uro­dzie, z nie­zwy­kłymi for­ma­cjami skal­nymi Sta­rej Pła­niny i Kar­pat, z dziką lub sadzoną ręką ludzką roślin­no­ścią, z peł­nymi uroku pereł­kami archi­tek­to­nicz­nymi i ze spe­cy­ficz­nymi potra­wami. Buł­ga­ria i Rumu­nia potra­fią zasko­czyć!..” Kata­rzyna i Piotr Pacho­larz