Camino de Compostella - moja "Droga Jakubowa"

Slajdowiska, wystawy, spotkania, inne
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Lokalizacja
Kontynenty Trattoria&Cafe, ul. Bochenka 16a, Kraków
Strona www organizatorów
http://www.cafekontynenty.pl/camino-de-compostella-moja-droga-jakubowa-slajdowisko-19-grudnia/
Adres e-mail organizatorów
info@cafekontynenty.pl
Termin
2018-12-19   do   2018-12-19
Informacje dodatkowe
“Camino de San­tiago… Droga św. Jakuba… Droga Jaku­bowa… Wiele jest wyzna­czo­nych szla­ków w Euro­pie pro­wa­dzą­cych do mia­sta w hisz­pań­skiej Gali­cji. Ale tak na prawdę ta droga jest inna dla każ­dego, który zmie­rza w tamtą stronę. Każdy ma swoją „Drogę Jaku­bową”, nie­ważne czy podąża za zna­kami, czy sam obrał sobie swój wariant. Cel jest jeden – dojść do San­tiago, sam, z przy­ja­ciółmi, pie­szo, na rowe­rze, a może konno… i spo­tkać się ze św. Jaku­bem Star­szym Apo­sto­łem. Jedni traktują ten czas jako prze­ży­cie duchowe, piel­grzymkę, nio­sąc ze sobą różne inten­cje, dla innych zaś jest to kolejna przy­goda tury­styczna. Ale na szlaku wszy­scy są braćmi i sio­strami. Moje Camino to dwa frag­menty tras w Hisz­pa­nii i Por­tu­ga­lii – Camino Fran­ces i Camino da Costa. Prze­mie­rza­łem je wraz z moim przy­ja­cie­lem. Chciał­bym podzie­lić się z Pań­stwem wra­że­niami i wspo­mnie­niami, wró­cić do tam­tych pięk­nych chwil spo­glą­da­jąc przez obiek­tyw mojego apa­ratu i na to, co on zare­je­stro­wał. Przed pierw­szym wyjaz­dem, na jed­nym ze spo­tkań usły­sza­łem prze­strogę od pew­nego piel­grzyma, który prze­szedł szlak z Kra­kowa do San­tiago – „ Wiesz, że Camino jest bar­dzo nie­bez­pieczne…:” Dla­czego ? Zapra­szam na spo­tka­nie… Tomasz Pelc