Trasa Kołymska

Slajdowiska, wystawy, spotkania, inne
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Lokalizacja
Kontynenty Trattoria&Cafe, ul.Bochenka 16a, Kraków
Strona www organizatorów
http://www.cafekontynenty.pl/trasa-kolymska-slajdowisko-21-listopada/
Adres e-mail organizatorów
info@cafekontynenty.pl
Termin
2018-11-21   do   2018-11-21
Informacje dodatkowe
“Zapra­szam na Trasę Kołym­ską — liczącą prze­szło 2000 km drogę od Maga­danu do Jakucka, z wypa­dem do bie­guna zimna Ziemi czyli Ojmia­konu i Tor­toru. Trasa ta zwana jest także “Trasą Po Kościach”, gdyż wybru­ko­wana jest ludz­kimi żywo­tami i dosłow­nie poło­żona na kościach zmar­łych łagier­ni­ków, któ­rzy leżą kil­ka­dzie­siąt cen­ty­me­trów pod powierzch­nią drogi. Ta droga jest naj­dłuż­szym cmen­ta­rzem świata i jed­no­cze­śnie wraz z Łagrami Kołymy uzna­wana za naj­więk­sze cmen­ta­rzy­sko świata po Auschwitz. Łagry Kołymy okre­ślane są w lite­ra­tu­rze jako bie­gun okru­cień­stwa, naj­więk­szy kosz­mar dwu­dzie­stego wieku, naj­strasz­niej­sza, prze­klęta albo naj­dal­sza wyspa Archi­pe­lagu Gułag, ruska Gol­gota, białe kre­ma­to­rium, ark­tyczne pie­kło i mroźny kon­cła­gier bez pie­ców. Oprócz Maga­danu i Jakucka zapre­zen­tuję także poło­żone przy tra­sie mia­sta i mia­steczka, zarówno czynne, jak i umie­ra­jące lub już cał­ko­wi­cie wymarłe, wspa­niałą przy­rodę Sybe­rii, zwy­czaje, obrzędy i pamiątki kul­tury tam­tej­szej lud­no­ści. O ile czas pozwoli na koniec pla­nuję poka­zać Cha­ba­rowsk…” Andrzej Urba­nik