Afryka Południowa - co oprócz mostów. VII Światowa Wyprawa Mostowa

Slajdowiska, wystawy, spotkania, inne
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Lokalizacja
Kontynenty Trattoria&Cafe, ul. Bochenka 16a, Kraków
Strona www organizatorów
http://www.cafekontynenty.pl/afryka-poludniowa-co-oprocz-mostow-vii-swiatowa-wyprawa-mostowa-slajdowisko-18-kwietnia/
Adres e-mail organizatorów
info@cafekontynenty.pl
Termin
2018-04-18   do   2018-04-18
Informacje dodatkowe
“…Zapra­szam w podróż do Afryki Połu­dnio­wej w ramach VII Świa­to­wej Wyprawy Mosto­wej. Wyprawa obej­mo­wała RPA, Nami­bię, Bot­swanę, Zim­ba­bwe i Zambię. Ponie­waż zakres podróży był bar­dzo roz­le­gły podzie­li­łem opo­wie­ści o Afryce na dwie czę­ści. 18 kwiet­nia zabiorę Pań­stwa do RPA i razem zwie­dzać będziemy Joha­nes­burg, Pre­to­rię, Góry Smo­cze, Park Kru­gera, Rezer­wat Hluh­luve — Imfo­lizi, Park Naro­dowy Tsit­si­kamma, Kapsz­tad i Przy­lą­dek Dobrej Nadziei. Zakoń­czymy naszą podróż lądo­wa­niem w Win­dhoek — sto­licy Namibii.Podobnie jak dla nas — mam nadzieję — będzie to dla Pań­stwa nie­za­po­mniana przy­goda…” prof. Kazi­mierz Flaga W środę 18 kwiet­nia o godzi­nie 19.00 prof. Kazi­mierz Flaga zabie­rze nas w nie­za­po­mnianą, pełną prze­pięk­nych kra­jo­bra­zów i oczy­wi­ście mostów podróż do Afryki Połu­dnio­wej